OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY

Poniżej prezentujemy ogólne warunki współpracy z firmą:
Promo Vision Krystian Leśniak
ul. Glogera 57/22
31-222 Kraków
NIP 734-329-61-10

zwaną dalej firmą Promo Vision.

1. Zamówienie
1.1 Złożenie zamówienia w firmie Promo Vision możliwe jest tylko formie pisemnej przy pomocy wiadomość e-mail wysłanej na oficjalny, ogólnodostępny, adres e-mail firmy.
1.2 Aby zamówienie zostało uznane za wiążące powinno zostać wysłane z oficjalnego adresu e-mail firmy składającej zamówienie, powinno zawierać numer NIP, adres, numer telefonu przedsiębiorstwa oraz imię i nazwisko osoby składającej zamówienie.
1.3 Osoba składająca zamówienie musi posiadać upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz zamawiającego. Składający zamówienie w firmie Promo Vision automatycznie oświadcza, iż takie upoważnienie posiada. W szczególnych przypadkach, może zostać poproszony przez firmę Promo Vision o przedstawienie takiego upoważnienia na piśmie.
1.4 Zamówienie powinno w sposób szczegółowy określać rodzaj zamawianego towaru, ilość, znakowanie, które ma być na nim wykonane oraz oczekiwane przez zamawiającego miejsce i termin dostawy. Przed zleceniem produkcji zamawiający zobowiązany jest do akceptacji wizualizacji danego produktu. W przypadku braku akceptacji realizacja zamówienia nie zostanie rozpoczęta.
1.5 Kolory nadruków na wizualizacji określane są w skali PANTONE, celem jest osiągnięcie maksymalnie zbliżonego koloru nadruku na produkcie w skali PANTONE. Firma Promo Vision nie gwarantuje nadruków w kolorach idealnie dopasowanych do skali PANTONE. W przypadku niektórych technik znakowania kolory w skali PANTONE nie zostaną określone. Odwzorowanie kolorów jest wówczas poglądowe.
1.6 Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć materiały graficzne w formie wektorowej. Jednoczenie zamawiający przekazując pliki graficzne firmie Promo Vision oświadcza, iż ma pełne prawa majątkowe i prawa pokrewne do ich wykorzystywania, są one wolne od wad prawnych, nie naruszają praw osób trzecich i nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą.
1.7 Firma Promo Vision ponosi odpowiedzialność za zrealizowanie zamówienia tylko do wysokości jego wartości.
1.8 Złożenie zamówienia w firmie Promo Vision jest równoznaczne z akceptacją przez zamawiającego Ogólnych Warunków Współpracy.

2. Odmowa przyjęcia zamówienia
2.1 W szczególnych przypadkach firma Promo Vision może odmówić przyjęcia zamówienia, może się tak stać np. w przypadku braku stanów magazynowych danego produktu.
2.2 W przypadku zaległości w płatnościach na rzecz firmy Promo Vision przez zmawiającego firma zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia oraz do wstrzymania realizacji zleceń już powierzonych do czasu uregulowania płatności.
2.3 Zamówiony w firmie Promo Vision towar pozostaje jej własnością do momentu całościowego uregulowania zobowiązań wynikających z zamówienia przez zamawiającego.
2.4 Firma zastrzega sobie prawo żądania 100% przedpłaty przed realizacją zamówienia.

3. Rezygnacja lub zmiana zamówienia
3.1 Firma Promo Vision akceptuje rezygnację lub zmianę zamówienia z pod warunkiem, że jego realizacja nie została zakończona.
3.2 Rezygnacja lub zmiana zamówienia musi być złożona w formie pisemnej.
3.3 Rezygnacje lub zmiany przyjmowane i rozpatrywane są w godzinach pracy firmy czyli od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00.
3.4 Firma Promo Vision odpowie na rezygnacje lub zmianę nie później niż w ciągu 24h od jej złożenia licząc dni robocze.
3.4 W przypadku zgłoszenia rezygnacji z zamówienia po rozpoczęciu jego realizacji/produkcji zamawiający zostanie obciążony wszystkimi kosztami poniesionymi przez firmę Prmo Vision w związku z realizacją zamówienia.
3.5 W przypadku chęci wprowadzenia zmian w zamówieniu zamawiający zostanie obciążony wszystkimi kosztami wiążącymi się z taką zmianą oraz wszystkimi kosztami, które firma Promo Vision poniosła przed zaistnieniem zmiany, a w związku z realizacją danego zamówienia.
3.5 W przypadku gdy zamówiony towar został wyprodukowany nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub wprowadzenia w nim zmian.

4. Ceny
4.1 Wszystkie podane w ofertach ceny są cenami netto.
4.2 Podane ceny mogą obejmować lub nie różne dodatkowe usługi takie jak koszt przesyłki, koszt pakowania jednostkowego, koszt konfekcjonowania, koszt opracowania graficznego etc. Informacja na temat zawarcia kosztu lub jego braku znajduje się w ofercie.
4.3 Jeżeli oferta nie wspomina o wliczonym koszcie danej usługi, nie jest ona świadczona w ramach podanej ceny.

5. Dostawa
5.1 Dostawy realizowane są za pośrednictwem firm kurierskich lub firm spedycyjnych na zlecenie firmy Promo Vision.
5.2 Ostateczny termin dostawy powinien zostać określony przez zamawiającego oraz potwierdzony przez firmę Promo Vision. Firma zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w określonym przez zamawiającego terminie.
5.3 Podczas odbioru przesyłki przez zmawiającego od firmy kurierskiej lub spedycyjnej ma on obowiązek sprawdzić stan dostarczonych przesyłek. W przypadku stwierdzenia ich uszkodzenia należy niezwłocznie przejrzeć dostarczany towar w obecności kuriera i w przypadku zaistnienia wad spisać protokół szkody oraz poinformować o tym fakcie firmę Promo Vision.
5.4 Firma Promo Vision nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z winy zamawiającego.

6. Płatność
6.1 Płatność następuję na podstawie wystawionej faktury VAT przez firmę Promo Vision na wskazane na niej konto bankowe.
6.2 Warunki płatności ustalane są indywidualnie z każdym zamawiającym.
6.3 Firma Promo Vision nie akceptuje płatności gotówkowych

7. Reklamacje
7.1 Po stronie zamawiającego pozostaje sprawdzenie czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem złożonym w firmie Promo Vision.
7.2 W przypadku braków ilościowych w zamówieniu zamawiający musi poinformować o tym fakcie firmę Promo Vision najpóźniej w ciągu 24h roboczych od terminu otrzymania przesyłki. Informacja musi mieć charakter pisemny i musi zostać przesłana na oficjalny e-mail firmy. Brak zgłoszenia w tym terminie powoduję utratę przez zamawiającego możliwości reklamacji w tym aspekcie.
7.3 W przypadku stwierdzenia wad znakowania (błędny nadruk, niepoprawny kolor nadruku, złe umiejscowienie, zła technika nadruku etc.) zamawiający musi poinformować o tym fakcie firmę Promo Vision najpóźniej w ciągu 24h roboczych od terminu otrzymania przesyłki. Informacja musi mieć charakter pisemny i musi zostać przesłana na oficjalny e-mail firmy. Brak zgłoszenia w tym terminie powoduję utratę przez zamawiającego możliwości reklamacji w tym aspekcie.
7.4 W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z zamówieniem (inny model, kolor, rozmiar etc.) zamawiający musi poinformować o tym fakcie firmę Promo Vision najpóźniej w ciągu 24h roboczych od terminu otrzymania przesyłki. Informacja musi mieć charakter pisemny i musi zostać przesłana na oficjalny e-mail firmy. Brak zgłoszenia w tym terminie powoduję utratę przez zamawiającego możliwości reklamacji w tym aspekcie.
7.5 W przypadku stwierdzenia wad jakościowych (spierający się nadruk, pękający nadruk etc.) zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie po ich ujawnieniu ale nie później niż 14 dni od dnia dostawy. Informacja musi mieć charakter pisemny i musi zostać przesłana na oficjalny e-mail firmy. Brak zgłoszenia w tym terminie powoduję utratę przez zamawiającego możliwości reklamacji w tym aspekcie.
7.5 Firma Promo Vision może żądać od zamawiającego przesłania zdjęć/filmów ujawnionych wad oraz zwrotu całości lub części towaru celem dokonania audytu. W przypadku uznania reklamacji koszt transportu pokrywa firma Promo Vision, w przypadku bezpodstawnych roszczeń i odrzucenia reklamacji koszt transportu zostaje przeniesiony na zamawiającego.
7.6 Do czasu rozpatrzenia reklamacji zamawiający jest zobowiązany do dbania o dostarczony towar, przechowywania go w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie oraz zabezpieczenie przed powstaniem ewentualnych braków ilościowych.
7.7 Firma Promo Vision nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe z winy zamawiającego, przeoczenie i nie poinformowanie firmy Promo Vision przez zamawiającego o istotnych warunkach zamówienia wpływających na jego jakość czy termin realizacji czy też niemożność dostarczenia zamówienia z winy zamawiającego.
7.8 Firma Promo Vision rozpatrzy reklamacje zgłoszone w sposób prawidłowy w terminie do 14 dni od dnia ich zgłoszenia.
7.9 Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia zamawiającego z terminowego uregulowania należności za dostarczone zamówienie.

8. Odpowiedzialność
8.1 Firma Promo Vision nie odpowiada za możliwe szkody powstałe w wyniku działania siły wyższej, której to działanie uniemożliwi lub ograniczy możliwości realizacji zamówienia bądź przyczyni się do nienależytego jego wykonania.
8.2 W momencie przekazania towaru zamawiającemu lub przekazania go firmie świadczącej usługi transportowe ryzyko zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na zamawiającego.
8.3 Firma Promo Vision nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady zamówionych produktów.

9. Prawa autorskie
9.1 Zamawiający składając zlecenie w firmie Promo Vision wyraża zgode na wykorzystywanie przez firmę Promo Vision zdjęć lub wizualizacji wyprodukowanych dla zamawiającego towarów w celach marketingowych na stronie internetowej www.promo-vision.pl oraz w oficjalnych social mediach firmy Promo Vision w szczególności na portalu Facebook oraz Instagram.
9.2 Firma Promo Vision ma prawo umieszczać w swoich materiałach marketingowych informacje o wykonaniu produkcji dla zamawiającego o ile podpisane umowy nie mówią inaczej.
9.3 Wszystkie przygotowane przez firmę Promo Vision wizualizacje produktów, symulacje i pliki produkcyjne pozostają własnością firmy Promo Vision i nie mogą być rozpowszechniane ani przekazywane do innych podwykonawców bez zgodny firmy Promo Vision.

10 Postanowienia końcowe
10.1 W przypadku wystąpienia ewentualnego sporu między firmą Promo Vision, a zamawiającym strony zobowiązują się do współdziałania celem polubownego rozwiązania sporu na zasadach partnerskich.
10.2 W przypadku braku osiągniecia na drodze negocjacji porozumienia ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla adresu rejestracyjnego firmy Promo Vision.
10.3 Wszystkie sprawy nieuregulowane powyższymi ustaleniami są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego.
10.4 Składający zamówienie w firmie Promo Vision przyjmuje wszystkie powyższe ustalenia za obowiązujące i je akceptuje.